کلیدواژه‌ی Following

فالویینگ یک واژه انگلیسی است که به صورت Following نوشته می‌شود و در لغت به معنای پیروی است. در شبکه‌های اجتماعی مانند ای ...