کلیدواژه‌ی Follower

فالوور یک واژه انگلیسی است که به صورت Follower نوشته می‌شود و در لغت به معنای دنبال کننده، دنباله رو و پیرو است. در شبکه ...