کلیدواژه‌ی follow

فالو یک واژه انگلیسی است که به صورت Follow نوشته می‌شود و در لغت به معنای دنبال کردن و پیروی کردن است. در شبکه‌های اجتما ...