کلیدواژه‌ی Edit

تدوین در لغت یعنی گردآوری، تالیف، مدون سازی، تهیه، تالیف کردن و جمع کردن. در سینما و تلویزیون، اصطلاح تدوین یا تدوین فیل ...