کلیدواژه‌ی doping

ورزش label

دوپینگ، به معنای استفاده ورزشکار از مواد یا روش‌هایی است که به قصد افزایش کارایی در ورزش انجام می‌شود. در پارسی واژهٔ زو ...