کلیدواژه‌ی Customs

مکان label

گمرک یک سازمان دولتی است که وظیفۀ اجرای قوانینی مانند گرفتن حقوق و عوارض واردات و صادرات است و همچنین مسئول اجرای سایر ق ...