کلیدواژه‌ی comment

کامنت یا comment، واژه‌ای انگلیسی به معنای اظهار نظر یا دیدگاه می‌باشد. در شبکه‌های مجازی، کامنت امکانی است برای اظهار ن ...