کلیدواژه‌ی Classic

واژگان label

کلاسیک برگرفته از واژۀ Classic است و به موارد یا ویژگی‌هایی گفته می‌شود که معمول و رایج است و مربوط به امروزه نیست و جدی ...