کلیدواژه‌ی Citizenship

سیتی‌زن‌شیپ برگرفته از واژۀ Citizenship می‌باشد و به معنای شهروندی و تبعیت است. به کسی که تابعیت یک کشور را دارد یا گرفت ...