کلیدواژه‌ی catwalk

کَت‌واک اصطلاحاً به سکوئی Tشکل گفته می‌شود که مدل‌ها (مانکن‌ها) با راه رفتن بر روی آن، آخرین مُدها نمایش داده می‌شوند. ه ...