کلیدواژه‌ی cartable

اشیاء label

کارپوشه یا کارتابل، پوشه مخصوصی است که نامه‌ها و پرونده‌های جاری را برای صدور دستور در آن قرار می‌دهند. در ایران، به برا ...