کلیدواژه‌ی calibrate

اشیاء label

کالیبره کردن برگرفته از واژۀ انگلیسی calibrate است و به معنای واسنجی و مدرج کردن است. همچنین به کالیبره کردن، کالیبراسیو ...