کلیدواژه‌ی cafeteria

کافه تریا به محلی گفته می‌شود که در آن دسر، نوشیدنی و بستنی سرو می‌شود. معمولا به آب‌میوه و بستنی فروشی‌ها، کافه تریا یا ...