کلیدواژه‌ی Bug

رایانه label

به مشکلات نرم‌افزاری، باگ (Bug) گفته می‌شود. باگ نوعی خطا یا اشتباه در اجرای نرم‌افزار است که موجب نتایج اشتباه یا اجرا ...