کلیدواژه‌ی Bearing

اشیاء label

یاتاقان یک حلقۀ فلزی در خودرو است که میله در داخل آن حرکت می‌کند. همچنین یکی از اصطلاحات مکانیکی و فنی خودرو است که در ص ...