کلیدواژه‌ی Autism

اوتیسم نوعی اختلال رشدی از نوع روابط اجتماعی است که به آن درخودماندگی هم گفته می‌شود و با رفتارهای ارتباطی، کلامی غیرطبی ...