کلیدواژه‌ی A.M

علمی label

AM سرواژۀ عبارت ante meridiem است و به معنای قبل از ظهر می‌باشد. معادل آن در فارسی ق.ظ است. این اصطلاحی است که در سیستم ...