کلیدواژه‌ی Academy

واژگان label

آکادمی یا Academy به معنای آموزشگاه، دانشگاه و یا در کل جایی برای آموزش دادن است. برای مثال یک آکادمی فوتبال، جایی است ک ...