کلیدواژه‌ی یگانگی

ورزش label

یوگا در لغت به معنای یکپارچه‌سازی، یگانگی و کنترل کردن است. یوگا عنوان ورزشی جسمی و فکری می‌باشد که برای نخستین بار در ش ...