کلیدواژه‌ی یکدنده

تخس یعنی خودسر، یکدنده، سرکش، لجوج و نافرمان و به فردی که این ویژگی‌ها را داشته باشه، تُخس می‌گویند. معمولا به کودکان لج ...