کلیدواژه‌ی یو آی

رایانه label

UI خلاصه‌شدۀ عبارت User Interface است و به معنای رابط کاربری یا واسط کاربر می‌باشد. در واقع رابط کاربر، محیطی است که تعا ...