کلیدواژه‌ی یاشا

یاشاسین واژه‌ای ترکی است و به معنای درود بر تو، زنده باشی، دست مریزاد، سربلند باشی، شادمان و شاداب باشی است. این واژه حا ...