کلیدواژه‌ی یادگیری

واژگان label

در نزد استاد یا آموزگار درس خواندن و یا چیزی فراگرفتن را تَلمُذ می‌گویند. همچنین به معنای شاگردی کردن، شاگرد شدن و علم‌آ ...