کلیدواژه‌ی گیر دادن

گیر سه پیچ اصطلاحی است که در عامیانه به کار می‌رود و به معنای داشتن سماجت زیاد و پافشاری و اصرار شدید بر روی موضوعی است. ...