کلیدواژه‌ی گودرز

ادبیات label

گیو نام یکی از شخصیت‌های شاهنامه می‌باشد. گیو پسر گودرز، داماد رستم و پدر بیژن است. گیو به معنای گویا و گوینده سخن است.