کلیدواژه‌ی گواهینامه

سِرتیفیکیت برگرفته از واژۀ انگلیسی certificate است و به معنای گواهی‌نامه، تصدیق و پایان دوره می‌باشد. در واقع سرتیفیکیت ...