کلیدواژه‌ی گنده

واژگان label

هنگفت به معنای بسیار زیاد، سرسام‌آور و فوق‌العاده می‌باشد. همچنین معنی درشت، ستبر و گنده هم می‌دهد. در هر زمان بخواهند ب ...

گولاخ در عامیانه به شخصی گفته می‌شود که از نظر هیکل و اندام، بزرگ، زمخت و گنده باشد. همچنین به هرچیزی که بخواهند عنوان‌ک ...