کلیدواژه‌ی گمراهی

وقتی کسی برای فرار از کاری که به او سپرده شده یا دلایل دیگر، خودش را به گمراهی زده و به روی خودش نمی‌آورد، اصطلاحا می‌گو ...