کلیدواژه‌ی گل نخوردن

ورزش label

کلین شیت برگرفته از clean sheet است و معادل پارسی آن دروازه‌بسته می‌باشد و به اصطلاحی در برخی از ورزش‌ها از جمله فوتبال ...