کلیدواژه‌ی گلوله

اشیاء label

کالیبر اصطلاحی است که در مورد سلاح‌های گرم به کار می‌رود و به معنی قطر داخلی لوله سلاح یا قطر خارجی گلوله‌ای است که آن س ...