کلیدواژه‌ی گروه

واژگان label

اکیپ به معنای دسته و گروه گفته می‌شود. در واقع اکیپ، گروهی از افراد می‌باشد که کار مشترکی انجام می‌دهند. مثال: قرار گذاش ...

رَسته به معنای دسته، رده، طبقه و گروه می‌باشد. در بحث نیروهای مسلح، رَسته اصطلاحی است برای مشخص‌کردن تخصص‌های نظامی که ا ...