کلیدواژه‌ی گرداننده

واژگان label

اپراتور یا Operator به معنای گرداننده و متصدی می‌باشد و به شخص یا سازمانی گفته می‌شود که مسئول و گردانندۀ فعالیتی می‌باش ...

ادمین برگرفته از واژۀ انگلیسی Admin به معنای مدیر یا گرداننده است. این اصطلاح در شبکه‌های اجتماعی یا فضاهای اینترنتی به ...