کلیدواژه‌ی گام

موسیقی label

اُکتاو فاصلۀ دو نُت همنام متوالی است. هر ساز دارای دامنه خاصی از لحاظ تکرار این نت‌ها می‌باشد و دامنه سازها را اغلب با ش ...

گاماس گاماس یعنی آهسته آهسته، گام به گام، مرحله به مرحله و کم کم.