کلیدواژه‌ی کینه

بی غل و غش یعنی بدون دشمنی، بدون کینه و بدون بد دلی است. عبارت "غل و غش" به معنای دشمنی، کینه و حسادت است. بی غل و غش کا ...