کلیدواژه‌ی کوچ

مهاجرت به معنای کوچ، از جایی به‌ جای دیگر رفتن و در آنجا ساکن شدن است. مهاجرت یا کوچ به معنای جابه‌جایی مردم از مکانی به ...