کلیدواژه‌ی کهن

عهد بوق کنایه از زمان قدیم، گذشته و کهن است و به هرچیزی که دیگر منسوخ شده‌است می‌گویند مربوط به عهد بوق است. از آنجایی ک ...

عهد تیرکمون شاه کنایه از زمان بسیار قدیم و گذشته می‌باشد و مربوط به روزگاران کهن است. مثال: این چه لباسیه پوشیدی؟ مال عه ...

واژگان label

کلاسیک برگرفته از واژۀ Classic است و به موارد یا ویژگی‌هایی گفته می‌شود که معمول و رایج است و مربوط به امروزه نیست و جدی ...