کلیدواژه‌ی کنکور

استاد پروازی به اساتید و آموزگارانی گفته می‌شود که برای تدریس در یک آموزشگاه، از شهری به شهر دیگر به صورت هوایی سفر می‌ک ...