کلیدواژه‌ی کنسل

واژگان label

منتفی یعنی انجام‌نشدنی، برطرف و نیست شونده. برای مثال وقتی می‌گویند فلان چیز منتفی شد یعنی انجام نخواهد شد و به نتیجه رس ...