کلیدواژه‌ی کنایه

زرشک در اصطلاح عامیانه، هنگام مسخره کردن و دست‌انداختن یک نفر گفته می‌شود. در واقع این اصطلاح با حالت طعنه بیان می‌شود. ...

در صورتی که پس از صحبت و توضیح دادن به شخصی، مخاطب در واکنش و جواب به شما گفت "خُب ...؟"، در عامیانه می‌توان به او پاسخ ...

اصطلاح لانتوری یکی از دشنام‌های رایج در زندان است. ممکن است این اصطلاح به افراد تازه‌کار، کارنابلد و ناکارامدی گفته می‌ش ...

از شما به ما رسیده یعنی شما همواره ما را مورد لطف خود قرار داده‌اید. این جمله نوعی ابراز علاقه به فرد است و به معنی تشکر ...

ارواح شکمت اصطلاحی است کنایه‌وار که زمانی گفته می‌شود که حرف کسی را باور نکنید و به او طعنه بزنید که برای دروغ بزرگی گفت ...