کلیدواژه‌ی کمینگاه

واژگان label

مرصاد به معنای کمین‌گاه، بزنگاه و گذرگاه می‌باشد. همچنین با موارد راه، مکان دیدبان و رصدخانه مترادف است.