کلیدواژه‌ی کمک مالی

گلریزان یکی از سنت‌های کهن ایرانیان است و عملی می‌باشد که طی آن چندین نفر برای کمک به شخصی یا گروهی کمک‌های مالی و دیگر ...