کلیدواژه‌ی کمک

گلریزان یکی از سنت‌های کهن ایرانیان است و عملی می‌باشد که طی آن چندین نفر برای کمک به شخصی یا گروهی کمک‌های مالی و دیگر ...

SOS یا اس‌اواس یک کد و علامت برای اعلام پیام اضطراری و کمک خواستن است و در واقع نوعی کد مورس می‌باشد. در کاربرد عام، SOS ...

ساپورت کردن برگرفته از واژه Support است و به معنای پشتیبانی کردن و حمایت کردن می‌باشد. همچنین می‌تواند به معنای کمک کردن ...