کلیدواژه‌ی کشور

سیاست label

کنفدراسیون اتحادیه‌ای تشکیل‌شده از چند کشور یا ایالت خودمختار است که با حفظ حاکمیت خود برای رسیدن به اهداف مشترک، امور س ...

ورزش label

به بازیکنی که در باشگاهی غیر از باشگاه‌های وطن خودش بازی کند، لژیونر گفته می‌شود. این اصطلاح می‌تواند برای ورزش‌های مختل ...

ویزا یا روادید به مدرکی گفته می‌شود که می‌تواند به اشخاصی اعطا گردد که درخواست اخذ اجازه برای گذر از کشوری یا ورود به آن ...

دیپورت برگرفته از واژۀ Deport و به معنای اخراج کردن و تبعید کردن می‌باشد. همچنین به شخصی که به بنا بر هر دلیلی از یک کشو ...