کلیدواژه‌ی کشتی

مکان label

به مکان توقف کشتی‌ها برای تخلیه و بارگیری که در بندر وجود دارد، اِسکله گفته می‌شود. در واقع اسکله سازه‌ای دریایی است که ...

فتیله پیچ فنی در ورزش کشتی است و زمان رخ می‌دهد که دو پا را از مچ گرفته و می‌تابانند و به این شکل از وی امتیاز می‌گیرند. ...

به هر چیز به سفت و سخت چِغِر گفته می‌شود. همچنین به پوست پینه‌بسته هم چغر می‌گویند. چغر و بد بدن اصطلاحی است عامیانه و م ...