کلیدواژه‌ی کشاورزی

خوراکی label

اُرگانیک یعنی طبیعی، طبیعت گرا و ترکیب شده با طبیعت. در کشاورزی به محصولات طبیعی که تراریخته نبوده ارگانیک گفته می‌شوند ...

تراریخته یا تراژن فرایندی است که در آن یک ژن به یک جاندار زنده تزریق می‌شود، به طوری که جاندار ویژگی جدیدی پیدا کند و آن ...