کلیدواژه‌ی کره زمین

علمی label

استوا اصطلاحی است که در بحث جغرافیا به کار می‌رود و دایرۀ فرضی است که مانند کمربند کرۀ زمین را احاطه کرده و زمین را به د ...

فناوری label

GPS سرواژۀ عبارت Global Positioning System است و به معنای سامانه موقعیت‌یاب جهانی می‌باشد. در واقع جی‌پی‌اس مجموعه‌ای از ...