کلیدواژه‌ی کامروایی

آب نطلبیده مراد است در بیان چیزی به کار می‌رود که بدون انتظار شخص به او برسد. همچنین هرگاه برای کسی ناخواسته آب بیاورند، ...