کلیدواژه‌ی کارگروه

کمیسیون که به نام‌های کمیته و کارگروه هم شناخته می‌شود، مجمعی است که جهت تحقیق و مطالعه درباره‌ی طرح یا مسئله‌ای تشکیل م ...