کلیدواژه‌ی کارگاه هنری

هنر label

به کارگاه‌های هنری که یک یا چند هنرمند در آن مشغول به انجام کارهای هنری هستند، آتلیه گفته می‌شود. آتلیه برگرفته از واژۀ ...