کلیدواژه‌ی کارت

اشیاء label

فلش کارت دسته‌ای از چندین کارت می‌باشد که بر روی آنها اطلاعات آموزشی مانند لغات، اعداد و دیگر موارد وجود دارد. این اطلاع ...